Dátum konania
01/01/2017 – 31/03/2019

Zhrnutie o čom je projekt:

Počet ľudí, ktorí aktívne športujú alebo ktorí vykonávajú inú fyzickú aktivitu sa každým rokom znižuje. Najnovší výskum hovorí, že približne 43% ľudí v aktívnom veku (18 – 55 rokov) sa nevenuje vôbec žiadnemu športu a len 7% ľudí robí nejaký šport každý deň. Ako dôvody, prečo nevykonávajú žiadne fyzické aktivity v prieskume uviedli: nedostatok času, odpor k športu, zdravotné podmienky. Zrealizovalo sa niekoľko výskumov zameraných na to, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas a väčšina z nich dáva tiež prednosť tráveniu času na počítači, smartphone a sociálnych sieťach. Je potrebné tiež zdôrazniť, že vodné športy nie sú na Slovensku populárne v porovnaní  so športami ako je cyklistika, beh či korčuľovanie.

Preto hlavným cieľom projektu “WoW” je podporiť fyzickú aktivitu vo vodných športoch, zvýšiť počet ľudí ktorí praktizujú vodné športy a znížiť mieru nečinnosti mladých ľudí.

Ďalšie ciele projektu sú:

– zvýšiť dostupnosť vodných športov a znížiť prekážky, ktoré obmedzujú rovnosť príležitostí, možnosti sociálneho začlenenia a podporiť princíp prístupu “šport pre všetkých”,

– znížiť skorý „drop-out“ detí a mladých ľudí pri praktizovaní vodných športoch prostredníctvom nových inovatívnych metód výučby vodných športov,

– zlepšiť vnímanie úlohy vodných športov v oblasti vzdelávania mladých ľudí prostredníctvom nových foriem spolupráce medzi rôznymi aktérmi občianskej spoločnosti,

– posilniť zručnosti trénerov v organizovaní a riadení činností a podujatí v združeniach vodných športov s cieľom zlepšiť ich úlohu profesionálnych poskytovateľov osobných služieb

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:

1) tzv. „kick-off meeting“ sa konal v dňoch 8. – 10. marca 2017 v meste Pesaro, v Taliansku. Všetky aspekty projektu boli prerokované a plánované so všetkými partnermi

2) stretnutie v Nancy vo Francúzsku od 29. mája do 1. júna 2017. Počas stretnutia boli zdieľané nápady, problémy, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce vodných športov, manažmentu vodných športov, rôzne postupy a metodologické postupy vo výučbe vodných športov.

Stretnutia sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí: tréneri vodných športov (plachtenie, veslovenie, kanoistika, plávanie, potápanie a pod.), vzdelávania, psychológie, zástupcovia miestnych samospráv zodpovední za rozvoj športu a projektoví manažéri. Diskutovali o témach ako:

-prístupnosť vodných športov znížením prekážok, ktoré obmedzujú vodné športy (vybavenie/ekonomické prekážky/sociálne začlenenie/), ako vytvoriť a vnímať vodné športy ako bezpečnejšie športové prostredie,

-skúsenosti v organizácii a riadení činností združení vodných športov s cieľom zlepšiť ich úlohu poskytovateľov služieb pre miestne komunity;

-ako znížiť skorý „drop-out“ vo vodných športoch prostredníctvom nových inovatívnych metód výučby vodných športov,

-ako viac zapojiť vodné športy do škôl a vzdelávania mladých ľudí

Výsledky diskusií a odporúčania z prvého stretnutia prispeli k definovaniu stratégií a návrhov, ktoré sa uplatnili počas letného tábora pre deti.

3) letný tábor pre deti v dňoch 20. – 25. augusta v meste Getxo, v Španielsku (6 detí vo veku 10 – 14 rokov zo Slovenska, 2 tréneri a 2 pracovníci s mládežou). Išlo o interkultúrnu výmenu a spoločnú pilotnú akciu zameranú na implementáciu a hodnotenie metodík a prístupov vypracovaných počas predchádzajúceho stretnutia.

4) lokálne aktivity v každej krajine – mapovanie miestneho športového ekosystému – výskum medzi miestnymi športovými asociáciami a verejnými orgánmi zaoberajúcimi sa zdravím a podporou športu s osobitným dôrazom na vodné športy a propagačné podujatie s cieľom propagovať vodné športy, zdieľať výsledky projektu a spoločne uskutočňovať vodné športy .

5) stretnutie vo Varne (6 – 9 marec 2018)

6) letný tábor pre deti v Taliansku, meste Pesaro (20-27 august 2018) Video z neho tu: https://www.youtube.com/watch?v=SO1bNo5ltEc

7) záverečná konferencia (november 2018, presný termín bude dohodnutý neskôr)

Oficiálny web projektu: http://waveonwaveproject.eu/